Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Modliborzycach

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Modliborzycach (ul.Józefa Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel: 15 8715 079, fax: 15 8717 102, email: sekretariat@modliborzyce.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Modliborzycach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Ożóg, e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 158715079. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Miejski w Modliborzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/ Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Data publikacji strony internetowej: 21 stycznia 2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 września 2020.

Serwis internetowy jest: zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie AA, dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
są to:
          - starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych,
          - oświadczenia majątkowe radnych i pracowników  oraz Interpelacje Radnych - ze względu na harakter wytworzenia tych danych
             nie ma możliwości wytworzenia ich w wersji dostępnej cyfrowo,
          - część dokumentów wytworzonych przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu
             w celu publikacji na naszym portalu),

- Nie wszystkie materiały wideo zamieszczone na stronie (część nagrań z obrad Sesji Rady Miejskiej) posiadają transkrypcje. Staramy się systematycznie uzupełniać brakujące transktypcje.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Obsługa:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19 a ostatnią aktualizację wykonano w dniu 2022-02-21

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 21.02.2022

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@modliborzyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 871 50 79 oraz pocztą tradycyjna pod adresem: Urząd Miejski w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Piłsudskiego.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach.

Drzwi wejściowe nie posiadają siłowników wspomagających otwieranie, ich szerokość umożliwia wjazd osoby na wózku inwalidzkim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. W przypadku konieczności skorzystania z usług urzędu zlokalizowanych na piętrze, osobie na wózku  zostanie przydzielony pracownik Urzędu, który zawiadomi odpowiedni referat Urzędu o konieczności obsłużenia interesanta oczekującego na parterze w wydzielonym do tego celu pokoju.

Urząd posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Urzędu, pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".

10. Informacje dodatkowe