Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Modliborzycach

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Rada Miejska
Informacje dodatkowe

Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,

 2. uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 3. ustalanie wynagrodzeń wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 4. powoływanie oraz odwoływanie sekretarza gminy oraz skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek wójta gminy,

 5. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawach udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

 6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 7. uchwalanie programów gospodarczych,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b/ emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  c/ zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek,
  d/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone corocznie przez radę gminy,
  f/ tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
  g/ określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  h/ tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
  i/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.

 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach:
  a/ herbu gminy,
  b/ nazw ulic,
  c/ placów publicznych,
  d/ wznoszenia pomników,

 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 15. podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania do NSA, rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał rady gminy,

 16. uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia,

 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Przewodniczący Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna Rady Miejskiej

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radna

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

we wtorki w godzinach od 12.00 - 16.00

Obowiązki:

Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących: 1/ zwołuje sesje rady gminy, 2/ przewodniczy obradom, 3/ nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady gminy, 4/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 5/ podpisuje uchwały, 6/ koordynuje pracę komisji rady. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania te wykonuje wiceprzewodniczący. O sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad – wysyłając zawiadomienie z proponowanym porządkiem oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. Zawiadomienie o sesji winno być również podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. Termin dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad informując o tym radę. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wnioski o odroczeniu sesji mogą zgłaszać radni tylko na początku sesji /obrad/. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących: 1/ zwołuje sesje rady gminy, 2/ przewodniczy obradom, 3/ nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady gminy, 4/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 5/ podpisuje uchwały, 6/ koordynuje pracę komisji rady.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-11-17

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
radny

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radny

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji:
2012-10-22
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
2012-10-22